Hyppää sisältöön

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan, hallinnon ja talouden johdossa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. 

Tämän toimielimen päätösten julkaisemiseen verkossa sovellamme Kirkkohallituksen ohjeistusta yleiskirjeessä nro 26/2023 julkaistu 20.6.2023. Tässä ote julkaisusta:

Seurakunnan jäsenten muutoksenhakuoikeuden turvaamiseksi pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan on liitettävä muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt kokouksen 12.2.2024.

Tässä seuraa ote pöytäkirjasta niistä päätöksistä, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Pöytäkirja näistä päätöksistä pidetään nähtävillä julkisena seurakuntayhtymän verkkosivuilla 20.2 - 12.3.2024.

Löytyvät myös pdf muodossa: TÄÄLTÄ

Tämä tieto julkaistu seurakuntayhtymän sivuilla 19.2.2024.

Ykn § 20/12.2.2024
INIÖN KIRKONKORJAUKSEN PÄÄSUUNNITELIJAN VALINTA

Yhteinen kirkkovaltuusto on joulukuussa 2020 hyväksynyt hankintasuunnitelman Iniön kirkon korjauksesta. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu määrärahoja yhteensä 70 000 € Iniön kirkon korjaussuunnitteluun.
Pääsuunnittelijan tehtävä on kilpailutettu kokonaishintaisena missä osalle tehtväistä on annettu erilliset yksikköhinnat. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa, julkisten hankintojen ilmoituskanavassa, 15.12.2023-12.1.2024 välisenä aikana. Hankinta on julkistettu kansallisena hankintailmoituksena avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Kiinteistöpäällikkö esittää jätetyt tarjoukset ja niiden sisällön kokouksessa. 
Voimassa olevien ohjesääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää yli 20 000 €:n hankinnoista. Hankinnoista 5000 €:n asti päättää kiinteistöpäällikkö ja 5000 € - 20 000 €:n hankinnoista päättää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö yhdessä. 

(Liitteet: hankintailmoitus)

Lapsivaikutusselvitys: Pääsuunnittelijan valinnalla ei arvioida olevan suoria vaikutuksia lapsille ja nuorille, mutta tämä kohderyhmä tulee huomioida suunnittelun aikana.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja valitsee pääsuunnittelijan Iniön kirkon korjaukseen.

Kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan pääsuunnittelun konsulttisopimuksen yhdessä talouspäällikön kanssa.

Käsittely:    Jari Tschernij ilmoitti ennen pykälän käsittelyä olevansa työsuhteessa yhdessä tarjouksen jättäneessä arkkitehtitoimistossa ja tästä syystä omasta mielestä päätöksenteossa estynyt. Tämä herätti keskustelua. Tomas Jansén ehdotti, että Jari Tschernij on estynyt ja sai tähän tukea Eeva Bergmanilta ja lopulta myös koko kirkkoneuvostolta. Jari Tschernij poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Uusi päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja päättää:
1.    Hylätä seuraavat tarjoukset koska eivät täyttää tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit:
a.    UKI Arkkitehdit Oy;
- vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
b.    Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy; 
- ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
- tarjouksessa ei ole määritelty vastuusuuhenkilön sijainen ja tämän referenssit.
c.    Kohe Arkkitehdit Oy;
- vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
d.    Arco Architecture Company Oy;
- vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
e.    Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy;
- vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
f.    Arkkitehtitoimisto Neva Oy;
- suunnittelija ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta
g.    FEC Oy;
- todistukset siitä, että tarjoaja täyttää laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta esitetyt vaatimukset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ei ole esitetty. 
- selvitys sisäisestä laadunvarmistusjärjestelmästä ei ole esitetty.
- todistus voimassa olevasta konsulttivastuuvakuutuksesta ei ole esitetty.
- tarjous koskee väärää suunnittelualaa.
2.    Valita Saatsi Arkkitehdit Oy Iniön kirkon pääsuunnittelijaksi ja hyväksyä heidän tekemä tarjous, joka on 34 200,00 €. Tarjous on halvin tarjouspyynnön kaikki kriteereistä täyttävistä tarjouksista. 
3.    Valtuuttaa kiinteistöpäällikkö yhdessä talouspäällikön kanssa allekirjoittamaan konsulttisopimus pääsuunnittelijan kanssa.

Päätös:    Uuden päätösehdotuksen kaikki kohdat 1–3 hyväksyttiin ja Saatsi Arkkitehdit Oy valittiin Iniön kirkon pääsuunnittelijaksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintayksiköstä tai tekemällä valituksen Markkinaoikeuteen.

Tiedoksi:    Tarjoajat + Iniön kappeliseurakunta
 

Ykn § 23/12.2.2024
SUORITUSLISÄ 2024     SALASSAPIDETTÄVÄ LIITE
Ykn § 28/29.3.2023 
Ykn § 98/15.11.2023


-----------------------------------------------------------------------------------------------

YKN § 28/29.3.2023

Suorituslisäjärjestelmä astui voimaan 1.1.2020 – KirVESTES 2018-2020 § 26

Kirkkoneuvosto vahvistaa budjetin laatimisen yhteydessä suorituslisän suuruuden. Paraisten seurakuntayhtymä on silti aiempina vuosina päättänyt jakaa suorituslisän tasan kaikkien työntekijöiden kesken. Ylempää johtoa suorituslisä ei koske. 

Kirkkohallitus on ilmoittanut, että seurakunnat, jotka ovat jakaneet suorituslisän tasan, pitää ottaa määrätty systeemi käyttöön. Kirkkohallitus on päivittänyt systeeminsä ja Paraisten seurakuntayhtymä ottaa sen käyttöön vuonna 2023. 

Järjestelmä on laadittu ja täytäntöönpanoneuvottelut pidetty pääsopijajärjestöjen edustajan luottamushenkilö Janette Lagerroos kanssa tammikuusta maaliskuuhun 2023.

Järjestelmä on esitetty johtoryhmälle ja yhteistyötoimikunnalle.

Suorituslisäjärjestelmä esitetään liitteessä ”Suorituslisä”. Työnantaja ja pääsopimusjärjestö on päässyt yhteisymmärrykseen ja järjestelmä voidaan ottaa käyttöön.

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (talouspäällikkö)

Paraisten seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että esitetty suorituslisäjärjestelmä otetaan käyttöön.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Tarkistus:    Pykälä tarkistetaan välittömästi
    
Tiedoksianto:    Henkilökunta
    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 24:3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ykn § 98/15.11.2023

Kirkkoneuvosto vahvistaa budjetin laatimisen yhteydessä suorituslisän suuruuden. Tulospalkkio myönnetään Yhteisen kirkkoneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti (Ykn § 28/29.3.2023) Ylempää johtoa suorituslisä ei koske. 

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (talouspäällikkö)
Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2024 suorituslisän summaksi 19 599,76 euroa.    

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Tarkistus:    Pykälä tarkistetaan välittömästi
    
Tiedoksianto:    Henkilökunta
    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ykn § 23/12.2.2024                    SALASSAPIDETTÄVÄ LIITE

Esimiehet ovat toteuttaneet vuoden 2024 suorituslisän arvioinnin Yhteisen kirkkoneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti.  (Ykn § 28/29.3.2023). Ylempää johtoa suorituslisä ei koske.

Arviointi on osoittanut, että tulospalkkioon on oikeutettu 19 työntekijää ja kausityöntekijöille on varattu tulospalkkio. Vain esimies ja työntekijä itse voi nähdä arvioinnin (KirVestes).
Jaettava kokonaissumma on 19 599,76 euroa, joka on 1,2 %, vuodelle 2024 budjetoiduista palkoista. Tämä tarkoittaa, että lisä on 979,99 per henkilö. Suorituslisää jaetaan 12 kuukauden ajan ja on 81, 67 kuukaudessa.

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

(Luottamuksellinen liite: suorituslisä 2024)

Päätösehdotus:    (talouspäällikkö)
Kirkkoneuvosto hyväksyy suorituslisän jakamisen esimiesten tekemien arviointien mukaisesti.

Käsittely:    Jim Karlsson poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkistus: Pykälä tarkistetaan välittömästi
    
Tiedoksianto: Taloustoimisto ja henkilökunta
    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Paraisten seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto         Kokouspäivämäärä         Pöytäkirjan pykälänumerot

                                                    12.2.2024                         § 13–25                  

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: 13–19, 21–22, 24–25

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 23

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä. 
 2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä. 
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

      Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät: 20

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Paraisten seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                      Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                        Kirkkoesplanadi 3, 21 600 Parainen

Sähköposti                         pargas-parainen@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:         23

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
 1. HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:              Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                       Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                         Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen

Sähköposti:                         pargas-parainen@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintaoikaisun tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

 • oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 1. VALITUSOSOITUS
 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:                      Radanrakentajantie 5, Helsinki

Postiosoite:                        Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti                         helsinki@hao.oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 1. Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 4, 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:  Maksut - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi)

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt kokouksen 17.1.2024.

Tässä seuraa ote pöytäkirjasta niistä päätöksistä, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Pöytäkirja näistä päätöksistä pidetään nähtävillä julkisena seurakuntayhtymän verkkosivuilla 5.2 - 26.2.2024.

Löytyvät myös pdf muodossa: TÄÄLTÄ

Tämä tieto julkaistu seurakuntayhtymän sivuilla 2.2.2024.

Ykn § 10/17.1.2024
TYÖRYHMÄ INIÖN KIRKONKORJAUSTA VARTEN    

Koska Iniön kirkon peruskorjauksen työryhmä nimettiin edellisen vaalikauden aikana ja työryhmän nimeämisen jälkeen on myös tapahtunut henkilöstömuutoksia, työryhmän toimeksiannon uusiminen voisi tämän takia olla tarkoituksenmukaista.

Työryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan edellisen kaltaista, paitsi että jäsenet nimitetään heidän tehtävänsä tai virkansa perusteella. Kanttoreiden ja kappeliseurakunnan edustajat valitse Väståbolands svenska församling:in seurakuntaneuvosto.

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän kirkon korjaushankkeelle, jonka jäseninä toimii: yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Väståbolands svenska församling, kappeliseurakunnan kappalainen, kanttorien edustaja, kiinteistöpäällikkö sekä yksi kappeliseurakunnan edustaja.

Uusi päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän kirkon korjaushankkeelle, jonka jäseninä toimii: yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, kirkkoherra Väståbolands svenska församling, kiinteistöpäällikkö sekä kaksi ”sockenförsamlingin” edustajaa.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
        
Tiedoksi:    Työryhmän jäsenet, Taloustoimisto, Seurakuntaneuvosto Väståbolands svenska församling sekä Iniö sockenförsamling

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Paraisten seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto         Kokouspäivämäärä         Pöytäkirjan pykälänumerot

                                                    17.1.2024                         § 1 - 8 + 10 - 12               

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: 1–8, 11–12

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 10

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä. 
 2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä. 
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

      Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Paraisten seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                      Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                        Kirkkoesplanadi 3, 21 600 Parainen

Sähköposti                         pargas-parainen@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:         10

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
 1. HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:              Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                       Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                         Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen

Sähköposti:                         pargas-parainen@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintaoikaisun tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

 • oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 1. VALITUSOSOITUS
 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:                      Radanrakentajantie 5, Helsinki

Postiosoite:                        Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti                         helsinki@hao.oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 1. Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 4, 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:  Maksut - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi)

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, puheenj.

 2. Tina Rosvall, varapuheenj.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Toimikausi ja jäsenmäärä

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Sen jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymämme yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. (7 jäsentä Väståbolands svenska församlingista ja 4 jäsentä Länsi-Turunmaan suomalaisesta seurakunnasta.)