Hyppää sisältöön

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan, hallinnon ja talouden johdossa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. 

Tämän toimielimen päätösten julkaisemiseen verkossa sovellamme Kirkkohallituksen ohjeistusta yleiskirjeessä nro 26/2023 julkaistu 20.6.2023. Tässä ote julkaisusta:

Seurakunnan jäsenten muutoksenhakuoikeuden turvaamiseksi pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan on liitettävä muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt kokouksen 6.5.2024.

Tässä seuraa ote pöytäkirjasta niistä päätöksistä, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Pöytäkirja näistä päätöksistä pidetään nähtävillä julkisena seurakuntayhtymän verkkosivuilla 20.5 - 10.6.2024.

Löytyvät myös pdf muodossa: TÄÄLTÄ

Tämä tieto julkaistu seurakuntayhtymän sivuilla 20.5.2024.

 

Ykn § 51/6.5.2024
INIÖN KIRKON KORJAUKSEN ERITYISSUUNNITTELIJOIDEN VALINTA
    

Yhteinen kirkkovaltuusto on joulukuussa 2020 hyväksynyt hankintasuunnitelman Iniön kirkon korjauksesta. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu määrärahoja Iniön kirkon korjaussuunnitteluun.
Erityisalojen, rakenne (RAK), lämpö, vesi ja ilmanvaihto (LVI) sekä sähkö (S), suunnittelutehtävät on kilpailutettu kokonaishintaisena missä osalle tehtväistä on annettu erilliset yksikköhinnat. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa, julkisten hankintojen ilmoituskanavassa, 10.4.2024-30.4.2024 välisenä aikana. Hankinta on julkistettu kansallisena hankintailmoituksena avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Kiinteistöpäällikkö esittää jätetyt tarjoukset ja niiden sisällön kokouksessa. 
Voimassa olevien ohjesääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää yli 20 000 €:n hankinnoista. Hankinnoista 5000 €:n asti päättää kiinteistöpäällikkö ja 5000 € - 20 000 €:n hankinnoista päättää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö yhdessä. 

(Liitteet: hankintailmoitus)

Lapsivaikutusselvitys: Erityisalojen suunnittelijoiden valinnoilla ei arvioida olevan suoria vaikutuksia lapsille ja nuorille, mutta tämä kohderyhmä tulee huomioida suunnittelun aikana.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja valitsee suunnittelijat erityisaloille; rakenne (RAK), lämpö, vesi ja ilmanvaihto (LVI) sekä sähkö (S).

Kokokusessa esitetyt päätösehdotukset:
    
01.    Rakennesuunnittelija (RAK)

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja päättää:

1.    Hylätä seuraavat tarjoukset koska eivät täyttää tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit:
a.    Shah Oy;
i.    suunnittelija ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
ii.    todistukset siitä, että tarjoaja täyttää laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta esitetyt vaatimukset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ei ole esitetty. 
iii.    vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään SKOL 2 luokan suunnittelukokemuksesta.
iv.    vastuusuunnittelija ei täyttää tarjouspyynnön minimikriteerit kielivaatimuksista.
2.    valita HP Insinöörit Oy Iniö kirkon rakennesuunnittelijaksi ja hyväksyä tämän tarjous jonka on 12 152,00 €. Tarjous on halvin tarjouspyynnön kaikki kritereistä täyttävistä tarjouksista.   
3.    valtuutta kiinteistöpäällikkö yhdessä talouspäällikön kanssa allekirjoittamaan konsulttisopimusta suunnittelijan kanssa.

02.    LVIA-suunnittelija

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja päättää:

4.    Hylätä seuraavat tarjoukset koska eivät täyttää tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit:
a.    LVI-Sasto Oy;
i.    suunnittelija ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta
5.    valita Sitowise Oy Iniö kirkon rakennesuunnittelijaksi ja hyväksyä tämän tarjous jonka on 9 900,00 €. Tarjous on halvin tarjouspyynnön kaikki kritereistä täyttävistä tarjouksista.   
6.    valtuutta kiinteistöpäällikkö yhdessä talouspäällikön kanssa allekirjoittamaan konsulttisopimusta suunnittelijan kanssa.

03.    Sähkösuunnittelija (S)

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja päättää:

7.    Hylätä seuraavat tarjoukset koska eivät täyttää tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit:
a.    FCG Finnish Consulting Group Oy;
i.    vastuuhenkilön sijainen ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta.
b.    Insinööritoimisto LA Oy;
i.    tarjouksessa ei ole määritelty vastuusuuhenkilön sijainen ja tämän referenssit.
ii.    suunnittelija ei täytä minimikriteeri vähintään kahden sakraalirakennusten suunnittelusta
8.    valita Sähkösuunnittelucenter Oy Iniö kirkon sähkösuunnittelijaksi (S) ja hyväksyä tämän tarjous jonka on 10 155,00 €. Tarjous on halvin tarjouspyynnön kaikki kritereistä täyttävistä tarjouksista.   
9.    valtuutta kiinteistöpäällikkö yhdessä talouspäällikön kanssa allekirjoittamaan konsulttisopimusta suunnittelijan kanssa.

Päätös:    Uuden päätösehdotuksen kaikki kohdat 1–9 hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintayksiköstä tai tekemällä valituksen Markkinaoikeuteen.

Tiedoksi:    Tarjoajat + Iniön kappeliseurakunta

Ykn § 52/6.5.2024
UUDEN KOUPOON VUOKRALLE ANTAMINEN 

Ykn § 116/17.12.2018
Ykn § 80/28.9.2020
Ykn § 69/25.5.2023
Ykn § 36/3.4.2024
--------------------------------------------------------
Ykn § 36/3.4.2024
Voimassa oleva sopimus Paraisten kaupungin kanssa Uuden Koupon leirikeskuksesta on voimassa 1.6.2024 asti. Sopimuksessa on maininta, että neuvottelut sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta on aloitettava vähintään vuosi ennen sopimuksen päättymistä. Neuvottelut sopimuksen jatkamisesta on aloitettu syksyllä 2022 ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti toukokuussa 2023 jatkaa sopimusta 1.6.2024 asti.
Kevään 2023 aikana on tehty luonnoksia, joissa on huomioitu sekä leirikeskuksen että koulun tarpeet. Tämä idea on sittemmin hylätty kustannussyistä ja kun tiloihin ei ole pystytty löytämään käyttöä mahdollisen jatkosopimuksen (5 + 5 vuotta) päätyttyä.
Osapuolten väliset neuvottelut ovat jatkuneet syksyn ja talven aikana. Neuvotteluissa seurakuntayhtymää on edustanut johtoryhmä. Myös Koupon leirikeskusryhmässä asiasta on useaan otteeseen keskustellut asiasta, ja asia on ollut keskusteluaiheena myös yhteistyötoimikunnassa.
Esitetty sopimusluonnos perustuu näihin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Jatkoa ehdotetaan yhteensä kahdella vuodella (1 + 1 vuosi). Aikaraja perustuu omien seurakuntien tarpeisiin ja rakennuksen peruskorjaustarpeisiin. Lähivuosina on odotettavissa mittava remontti, jonka laajuus ja tarpeet on selvitettävä sopimuksen päättymiseen menneessä.
Seurakuntayhtymän tilojen vuokraamisesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymän mukaan seurakuntaneuvostoille on annettava mahdollisuus lausunnon antamiseen ennen päätöksen tekemistä, kun kyseessä on toimitila.
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Koupon leirikeskuksen vuokrasopimuksen Paraisten kaupungin kanssa edellyttäen, että seurakuntaneuvostot puoltavat vuokrasopimusta lausunnoissaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot 26.4.2024 menneessä. Mikäli asiasta ollaan eri mieltä, asia otetaan jatkokäsittelyyn kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 6.5.2024.
Uusi ehdotus:    Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrasopimuksen periaatteet ja varaa seurakuntaneuvostoille tilaisuuden antaa lausunnon asiasta.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoja ottamaan kantaa 3.4.2024 päivätyssä vaihtoehdossa esitettyjen tilojen vuokraamisesta. (Tämä liitetään pöytäkirjaan).
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot 26.4.2024 mennessä, jotta asiasta voidaan päättää seuraavassa kokouksessa 6.5.2024. 
Päätös:    Uusi päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)
Tiedoksi:    Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling+Länsi-Turunmaan seurakunnan seurakuntaneuvosto+Paraisten kaupunki
--------------------------------------------------------

Ykn § 52/6.5.2024
Seurakuntaneuvostoille on annettu mahdollisuus lausunnon antamiseen kirkkoneuvoston §36/3.4.2024 päätöksen mukaan.
Väståbolands svenska församling on antanut lausunnon. Seurakuntaneuvosto puoltaa vuokraamista.
Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan seurakunta ei ole antanut lausuntoa.
(Liitteet: vuokrasopimus, VÅSF lausunto)
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Koupon leirikeskuksen vuokrasopimuksen Paraisten kaupungin kanssa. Vuokrasopimus on lukuvuodelle 2024/2025 ja sisältää option lukuvuodelle 2025/2026. Vuokra on 2 470 €/kouluviikko, alv. 0 % ja kattaa yhteensä 39 viikkoa/kalenterivuosi.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling+Länsi-Turunmaan seurakunnan seurakuntaneuvosto+Paraisten kaupunki

Ykn § 53/6.5.2024
AISTIPUISTO  

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu määrärahoja Paraisten hautausmaan ja Kyrkgropenin välisen alueen suunnitteluun. Kyseiset maa-alueet omistavat Paraisten seurakuntayhtymä ja Paraisten kaupunki.
Paraisten seurakuntayhtymän omistama alue sijoittuu hautausmaan yhteyteen. Alue on asemakaavassa osoitettu hautausmaa-alueeksi, EH-1. Alue on tällä hetkellä osittain kasvanut umpeen ja kaipaa siistimistä. Tältä puolelta hautausmaata puuttuu myös aitausta. Kirkkolain mukaan hautausmaa tulee olla ”aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu”. Paraisten kaupungin omistama maa-alue on asemakaavassa osoitettu puistoalueeksi, VP.
Vuoden 2023 aikana alueesta tehtiin ensimmäinen luonnos. Tätä luonnosta on nyt päivitetty ja viimeisin luonnos löytyy tämän esittelyn liitteenä (16.4.2024).
Tällä hetkellä alueesta ei ole lopullista suunnitelmaa, eikä määrärahoja hankkeelle ole varattu seurakuntayhtymällä eikä kaupungilla. Nämä otetaan käsittelyyn, kun hankkeen suunnitelma ja aikataulu on laadittu.
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tässä vaiheessa vain tiedoksi Aistipuiston luonnossuunnitelman (16.4.2024).
Paraisten kaupunki on Euro-trials verkoston kautta saanut kasveja perennaniitylle. Koeviljely alkaa tänä vuonna kymmenessä eri paikassa Euroopassa. Koeviljelyn laajuudesta ja voimassa olevan asemakaavan johdosta, koeviljelystä n. 90 m2 sijoittuisi luonnossuunnitelman mukaan seurakuntayhtymän omistamalle maalle. Paraisten kaupunki tiedustelee tämän takia mahdollisuudesta toteuttaa koeviljely niin, että se osittain sijoittuisi seurakuntayhtymän maa-alueelle.
 
(Liitteet: Aistipuisto luonnos 16.4.2024, luonnos koeviljelyn alueesta)

Lapsivaikutusselvitys: Päätös vaikutta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa Aistipuiston luonnossuunnitelman tiedoksi ja toteaa, että keskustelut puistosta voidaan jatkaa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myös antaa Paraisten kaupungille oikeuden koeviljelyn sijoittamiselle 16.4.2024 päivätyn luonnoksen mukaisesti. Oikeudesta ei peritä maksua. Paraisten kaupunki vastaa toteutukseen ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista myös siltä osin kuin perennaniitty sijoittuu Paraisten seurakuntayhtymän omistamalle maalle.
        
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Paraisten kaupunkiYkn § 54/3.4.2024
LAUSUNTOPYYNTÖ; PARAISTEN SIUNAUSKAPPELIN SUOJELEMINEN
   

Museovirasto on laatinut suojeluohjelman hautauskappelien suojelemiseksi Suomessa. Ehdotus käsittää yhteensä 24 kappelia ja yksi kirkkolain mukaan suojeltaviksi ehdotetuista kappeleista on Paraisten siunauskappeli.

Vuonna 1930 valmistunut siunauskappeli on Erik Bryggmanin suunnittelema. Ennen 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suoraan kirkkolain mukaan suojeltuja. Myöhemmin rakennetut kirkolliset rakennukset voidaan suojella Kirkkohallituksen aloitteesta tai seurakunnan, Museoviraston tai tuomiokapitulin aloitteesta.

Siunauskappeli on Paraisten keskustan yleiskaavassa, osana Paraisten kirkon ja Vanhan Malmin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), suojeltu merkinnällä "valtakunnallisesti tai seudullisesti arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus”.
Korjaus- ja muutostöissä ”alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden rakennusten ja niiden kaupunkikuvallisen aseman säilymiseen”. Rakennuksiin ja ympäristöön kohdistuvista merkittävistä muutoksista tulee kuulla museoviranomaista.

Kappelin suojeleminen kirkkolain nojalla antaa kiinteistönomistajalle mahdollisuuden saada museoviraston neuvoja korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Lisäksi suojelupäätös antaa Museovirastolle mahdollisuuden hakea muutosta viranomaisen, rakennuksen olennaista muutosta, purkamista tai käyttötarkoituksen muutosta, koskevasta päätöksestä.

Kappelin suojelemisella avautuu myös mahdollisuus hakea rakennusavustusta valtion evankelis-lutherilaiselle kirkolle myönnetystä rahoituksesta.

Museovirasto pyytää seurakuntien lausuntoja osana suojeluohjelman valmistelua. Aloite kappelin suojelemisesta, mukaan lukien seurakuntien lausunnot, toimitetaan myöhemmin kirkkohallitukselle käsiteltäväksi. Lopullisen päätöksen mahdollisesta suojelemisesta tekee kirkkohallitus.

(Liite: Museoviraston lausuntopyyntö liitteineen)

Lapsivaikutusselvitys: Päätös vaikutta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkovaltuusto kirjaa lausuntopyynnön tiedoksi ja totea suhtautuvansa myönteisesti Paraisten siunauskappelin suojelemiseen.
        
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Museovirasto
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Paraisten seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto         Kokouspäivämäärä         Pöytäkirjan pykälänumerot

                                                    6.5.2024                         § 44–60                   

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: 44–50, 55–56, 59–60

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 52 - 54, 57 - 58

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä. 
 2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä. 
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

      Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät: 51

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Paraisten seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                      Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                        Kirkkoesplanadi 3, 21 600 Parainen

Sähköposti                         pargas-parainen@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:         52 - 54, 57 - 58

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
 1. HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:              Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                       Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                         Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen

Sähköposti:                         pargas-parainen@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintaoikaisun tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

 • oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 1. VALITUSOSOITUS
 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:                      Radanrakentajantie 5, Helsinki

Postiosoite:                        Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti                         helsinki@hao.oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 1. Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 4, 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:  Maksut - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi)

 

 

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, puheenj.

 2. Tina Rosvall, varapuheenj.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Toimikausi ja jäsenmäärä

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Sen jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymämme yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. (7 jäsentä Väståbolands svenska församlingista ja 4 jäsentä Länsi-Turunmaan suomalaisesta seurakunnasta.)