Hyppää sisältöön

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan, hallinnon ja talouden johdossa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. 

Tämän toimielimen päätösten julkaisemiseen verkossa sovellamme Kirkkohallituksen ohjeistusta yleiskirjeessä nro 26/2023 julkaistu 20.6.2023. Tässä ote julkaisusta:

Seurakunnan jäsenten muutoksenhakuoikeuden turvaamiseksi pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan on liitettävä muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt kokouksen 4.9.2023.

Tässä seuraa ote pöytäkirjasta niistä päätöksistä, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Pöytäkirja näistä päätöksistä pidetään nähtävillä julkisena seurakuntayhtymän verkkosivuilla 18.9 - 9.10.2023.

Tämä tieto julkaistu seurakuntayhtymän sivuilla 15.9.2023.

Ykn § 82/4.9.2023
INIÖN PAPPILAN MYYNTIIN ASETTAMINEN  
      

Rea Åkerfelt on huhtikuussa 2023 tehnyt aloitteen Iniö pappilasta yhteiselle kirkkovaltuustolle. Aloitteessa ehdotetaan Iniön pappilan myymistä sekä Iniön kirkon peruskorjauksen aloittamista. Aloitteen liitteenä on myös yli 30 henkilöiden allekirjoittama nimilistan, jonka antaa ehdotukselle tukensa.

Kiinteistöstrategia vuosille 2022–2026 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuussa 2022. Strategiassa otetaan kantaa myös seurakuntayhtymän alueella sijaitsevien pappiloiden kohtaloon. Kiinteistöstrategiassa todetaan, että pappilat muodostavat kiinteistöryhmän, josta pitkällä aikavälillä luovutaan siltä osin kuin niitä ei käytetä toimitiloina. Kiinteistöstrategian yhtenä perusperiaatteena on, että sijoituskiinteistöistä, joilla on pieni tuotto tai suuri korjausvelka, luovutaan. Iniö pappilan osalta kiinteistöstrategiaan on tehty seuraava kirjaus “Iniön pappila myydään tai vaihtoehtoisesti selvitetään mahdollisuuksia siirtää toimintoja seurakuntakodista pappilaan, jotta pappila voi tulevaisuudessa toimia seurakuntatalona.”

Iniön pappila on rakennettu 1920-luvulla ja on yksi viidestä pappiloista Paraisten seurakuntayhtymän alueella. Rakennuksessa on puurunko, julkisivumateriaalina on puuverhous ja vesikatteena mineriitti-levyjä. Rakennuksessa on öljylämmitys. Lisärakennus mihin märkätilat sijoitettu on rakennettu 1970-luvulla. Kokonaispinta-ala on noin 180 m2 jaettuna kahteen kerrokseen (1. kerros + kellari). 

Pappila on toiminut Iniön seurakunnan kirkkoherran asuntona ja vuoden 2009 yhdistymisestä lähtien Iniön kappeliseurakunnan kappalaisen asuntona. Pappilassa toimii myös seurakunnan kirkkoherranvirasto. Viranhaltijan asumisvelvollisuus on poistunut seurakuntien yhdistämisen yhteydessä vuonna 2009. Asumisvelvoitteen poistumisen myötä pappiloiden asema on muuttunut ja pappilat sijoittuvat nykyään sijoituskiinteistöjen ryhmään. Iniön pappila ei ole ollut vuokrattuna syksyn 2022 jälkeen.

Iniön pappila sijaitsee kiinteistöllä 445–671–7–0 ja alueella on voimassa oleva yleiskaava. Alue missä pappila sijaitsee, on kaavassa osoitettu AT-alueeksi, kyläkeskuksen alue. Myynnin yhteydessä pappilan ympärillä oleva alue tulee erottaa omaksi kiinteistöksi lohkomisella. Sopiva alue voisi olla nykyinen piha-alue Iniöntien luoteispuolella. Tämä alue käsittää noin 5 600 m2:ä.

Iniön pappilan korjausvelka on kiinteistöstrategiaa laadittaessa arvioitu olevan noin 90 000 euroa. Summa sisältää julkisivuremontin ja sisäpuolisen pintaremontin. Todellisuudessa korjausvelka on tätä suurempi, kun strategia laadittaessa ei ole huomioitu öljynlämmitysjärjestelmän mahdollinen vaihto.

Avoimen myyntimenettelyn varmistamiseksi myynti on tarkoituksenmukaista hoitaa avoimella tarjouskilpailulla.

Myynnin perustelu koostuu kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 tehdyistä linjauksista sekä tehdystä aloitteesta. Iniön kappelineuvosto on käsitellyt pappilan myymistä ja tukee pappilan mahdollista myyntiä.

Iniön pappilasta löytyy asunnon lisäksi seurakunnan kirkkoherranviraston kansliatilat. Näille on mahdollisen myynnin yhteydessä löydettävä korvaavat tilat. Sellaisia voisivat löytyä seurakuntakodista tilojen uudelleenjaon kautta. Asunnon osalta myynti vaikuttaa mahdollisuuteen tarjota asunnon seurakunnan työntekijälle tarpeen tullen. Mikäli myyntiin päädytään, tulee tällaisen asunnon tulevaisuudessa etsiä yleisiltä asuntomarkkinoilta. Mainittakoon, että nykytilanteessa ei ole kysymys asumisedusta, vaan työntekijä maksaa normaalin vuokran myös seurakuntayhtymän hallinnoimasta asunnosta. 

Taloudelliset seuraukset koostuvat vuokratulojen menetyksistä, jotka vastaavat noin 1 900 euroa/vuosi, alentuneista käyttökuluista noin 8 300 euroa/vuosi ja korjausvelan pienenemisestä noin 90 000 euroa. 

Kirkkolain mukaan seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta, luovutuksesta tai vuokrauksesta vähintään 10 vuodeksi. Jos myyntiä, vaihtoa, luovutusta tai vuokraamista ei tapahdu avoimella tarjouskilpailulla, on riippumattoman asiantuntijan arvioitava kohteen markkina-arvo tai markkinavuokrataso. Seurakunnassa päättää näissä asioissa 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Alistamismenettelyn tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen kautta on päättynyt uuden lain myötä.    

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksen vaikutus lapsiin- ja nuoriin arvioidaan vähäisiksi. Iniön pappilassa ei 
sijaitsee muita toimitiloja, kun kirkkoherranviraston kansliatilat. Näitä ei ole tarkoitus lakkauttaa vaan tarkoitus on siirtää ne toiseen paikkaan. Muilta osin Iniön pappila muodostaa asuinrakennuksen ja sijoittuu sijoituskiinteistöjen ryhmään. 

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)    
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.    että, Iniön pappilasta tehdään hinta-arvio, jonka jälkeen pappila laitetaan myyntiin.
2.    että, myynti suoritetaan avoimella tarjouskilpailumenettelyllä.
3.    että, myynnin kohteena on pappila, talousrakennus ja n. 5 600 m2:n maa-alueen, jonka erotetaan omaksi kiinteistöksi lohkomisella.
4.    että, tarjouskilpailumenettely tulee sisältää ehdon myyjän oikeudesta hyväksyä tai hylätä kaikki saatuja tarjouksia.


Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa myös, että pappilan myynti käsitellään omana asiana yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa tarjouskilpailun jälkeen.

Päätös:    Päätösehdotuksen kaikki kohdat 1–4 hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Väståbolands svenska församling sekä Iniön kappelineuvosto

Ykn §84/4.9.2023
JOULUKERÄYS JA PIENKERÄYSILMOITUS 
                   

Joulukeräyksen ensisijainen tarkoitus on tukea vähäosaisia ihmisiä ja perheitä jouluna. Tuki annetaan ostokorttina S-marketille ja Tokmannille elintarvikkeiden ja tarvikkeiden hankintaan. Ostokorteilla ei voi ostaa alkoholia ja tupakkatuotteita.

Toissijainen tarkoitus on auttaa lähiympäristössämme taloudellisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä. Yhden perheen avustuksen enimmäismäärä on 800 euroa vuosi, Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän direktiivin mukaisesti.

Tätä varten Paraisten seurakuntayhtymä tekee poliisille "pienikeräysilmoituksen" (enintään 10 000 euroa).

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus: (talouspäällikkö)    
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.    Pienkeräys järjestetään
2.    Valtuuttaa talousjohtaja Jean-Mikael Öhmanin tekemään ilmoituksen poliisille ja vastaamaan keräyksestä
    
Pykälä tarkastetaan heti
        
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin ja tarkistettiin välittömästi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)    

Tiedoksi:    Diakonia, seurakunnat sekä taloustoimisto
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Paraisten seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto              Kokouspäivämäärä          Pöytäkirjan pykälänumerot                                                              4.9.2023                                § 73 - 86                           

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: 73–81, 85–86

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 82–84

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä. 
 2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä. 
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

      Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Paraisten seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                      Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                        Kirkkoesplanadi 3, 21 600 Parainen

Sähköposti                         pargas-parainen@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:         82–84

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
 1. HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:              Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:                       Kirkkoesplanadi 3

Postiosoite:                         Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen

Sähköposti:                         pargas-parainen@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintaoikaisun tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

 • oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 1. VALITUSOSOITUS
 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:                      Radanrakentajantie 5, Helsinki

Postiosoite:                        Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti                         helsinki@hao.oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 1. Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 4, 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:  Maksut - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi)

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, puheenj.

 2. Tina Rosvall, varapuheenj.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Toimikausi ja jäsenmäärä

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Sen jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymämme yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. (7 jäsentä Väståbolands svenska församlingista ja 4 jäsentä Länsi-Turunmaan suomalaisesta seurakunnasta.)