Hyppää sisältöön

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän korkein päättävä elin. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talouden päälinjoista ja esim. rakennusten ostamisesta, myynnistä ja rakentamisesta. Se vahvistaa myös kirkollisveroprosentin ja päättää tulojen jakamisesta seurakuntien ja seurakuntayhtymän tukitoimien kesken. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu myös päättää uusien virkojen perustamisesta ja vanhojen virkojen lakkauttamisesta.Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan kirkollisvaaleissa, jotka yleensä järjestetään neljän vuoden välein. Paraisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 31 jäsentä. Näistä 20 jäsentä tulevat Väståbolands svenska församlingista ja 11 Länsi-Turunmaan suomalaisesta seurakunnasta. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto jossakin asiassa päätä toisin.

Yhteinen kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen 4.6.2024.

Tässä seuraa ote pöytäkirjasta niistä päätöksistä, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus valittaa.

Pöytäkirja näistä päätöksistä pidetään nähtävillä julkisena seurakuntayhtymän verkkosivuilla 18.6.2024 - 25.7.2024.

Löytyvät myös pdf muodossa: TÄÄLTÄ

Tämä tieto julkaistu seurakuntayhtymän sivuilla 17.6.2024.

Ykv § 6/4.6.2024
TILINPÄÄTÖS 2023                LIITE
Ykn § 33/3.4.2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2023 tilinpäätös on 121 423,18 € ylijäämäinen.
(Liite: Tilinpäätös vuodelle 2023)

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole tällä hetkellä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. 
Päätösehdotus:    (talouspäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto 
1)    päättää hyväksyä Paraisten seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja allekirjoittaa tämän
2)    päättää hyväksyä Solgårdsfonden, Paraisten haudanhoitorahaston ja Houtskarin haudanhoitorahaston tilinpäätökset vuodelle 2023
3)    luovuttaa allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastusta varten
4)    varaa ruotsalaisen ja suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoille mahdollisuuden antaa lausunnon yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
5)    valtuuttaa talouspäällikön Jean-Mikael Öhmanin tekemään mahdolliset tekniset korjaustarpeet vuoden 2023 tilinpäätökseen.
6)    luovuttaa vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsittelyä varten

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. (KL 12:4)

Tiedoksi:    seurakuntaneuvostot lausuntoa varten
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ykv § 6a /4.6.2024
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELLE 2023  
         LIITE

(Liite:     Tilintarkastuskertomus 2023)
    
Päätösehdotus:    (Yhteinen kirkkoneuvosto)    
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuoden 2023 tilintarkastuksesta tiedoksi.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Ykv § 6b /4.6.2024
TILINPÄÄTÖS VUODELLE 2023                LIITE

Yhteinen kirkkovaltuusto ottaa osaa toimintakertomus ja tilinpäätös 2023:sta sekä Länsi-Turunmaan ruotsalaisen ja suomalaisen seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnoista kyseisestä.

(Liiteet: Paraisten seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2023, Väståbolands svenska församling seurakuntaneuvoston lausunto (kokoukseen) och Länsi-turunmaan suomalainen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto (kokoukseen)).

Päätösehdotus:    (Yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen 

Käsittely:    Seurakuntaneuvostoilta ei ole tullut lausuntoja. Mika Wallin esitti teknisen korjauspyynnön, joka liittyy pilkkuvirheeseen tilinpäätöksen liitetiedostoissa.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirkollisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle (KL 12:2)

Ykv § 6c /4.6.2024
PARAISTEN HAUDANHOITORAHASTON, HOUTSKARIN HAUDANHOITORAHASTON JA SOLGÅRDRAHASTON TILINPÄÄTÖKSET VUODELLE 2
023

Yhteinen kirkkovaltuusto ottaa osaa Paraisten haudanhoitorahaston, Houtskarin haudanhoitorahaston ja Solgårdrahaston vuoden 2023 tilinpäätöksistä.

Päätösehdotus:    (Yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätökset 

Päätös:     Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirkollisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle (KL 12:2)


Ykv § 6d /4.6.2024
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2023 TILIVELVOLLISILLE

 Päätösehdotus:    Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelle         2023.

Käsittely:     Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirkollisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle (KL 12:2)


Ykv § 7/4.6.2024
TALOUSARVIORAAMIT 2025                
Ykn § 55/6.5.2024

Paraisten seurakuntayhtymä teki positiivisen tuloksen vuonna 2023, mutta on tehnyt edellisinä vuosina tappiollisen tuloksen. Tarvitsemme siis tiukan talousarvion.

Tällä hetkellä on monia taloudellisia uhkia, mutta suurin lienee ikääntyvän kiinteistömassan investointitarve. Investoinnit ovat välttämättömiä, jotta kiinteistöt säilyttävät arvonsa, investointien puute voi jopa aiheuttaa kiinteistöille negatiivisen arvon. Investoinnit ovat mittavia ja pääoman tarve suuri. Investoinnit voidaan osittain rahoittaa myymällä kiinteistöjä, joita ei käytetä toiminnassa. Nykyiset likviditeettivarannot ja tulevat kiinteistömyynnit eivät riitä kattamaan pääomatarvetta.

Laskelmissa inflaation on arvioitu olevan 3 % vuosina 2024–2025. Jos palkkakustannukset nousevat yhteiskunnassa, se tarkoittaa myös sitä, että yhtymän tulot nousevat, mutta myös yhtymän ja seurakuntien palkat nousevat ja hankittujen materiaalien kustannukset nousevat.
Tähän asti jäsenmäärä on ollut riittävän suuri, ja kirkollisvero on aina noussut jäsenmäärän laskusta huolimatta.

Nyt ehdotetut raamit perustuvat vuoden 2023 tilinpäätökseen ja 3 %:in inflaatioon vuosina 2024–2025, tämä tarkoittaa, että vuoden 2025 talousarvioraamit ovat noin 6 % korkeampia kuin vuoden 2023 tilinpäätös.

 

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus: (talouspäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa vahvistamaan toiminnan budjettiraamit vuodelle 2025 yllä olevan taulukon mukaisesti.
    
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ykv § 7/4.6.2024

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

    Päätösehdotus: (Yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa vahvistamaan toiminnan budjettiraamit vuodelle 2025 yllä olevan taulukon mukaisesti.
    
    Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirkollisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle (KL 12:2)Ykv § 8/4.6.2024
KIRKOLLISVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2025
Ykn § 56/6.5.2024

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraisten seurakuntayhtymän veroprosentti on seurakuntaliitoksesta alkaen vahvistettu seuraavasti:

        2009     1,25 %
2010–2011    1,40 %
2012–2024    1,50 %            

Vuoden 2023 tilinpäätös on 121 243,18 € ylijäämäinen.  Käynnissä olevat ja toteutettavat mittavat kiinteistöremontit ja investoinnit (Iniön kirkko, Korppoon kirkko, hautauskappeli, kansliakortteli ja Koupoon leirikeskus) rasittavat taloutta ja maksuvalmiutta. Jos talouden tasapainon ylläpitämiseksi ei ryhdytä toimenpiteisiin, on harkittava kirkollisveron korottamista.

Edellisten vuosien kirkollisverotulot

Vuosi    Kirkollisvero (1 000 €)
2015    3 241
2016    3 203
2017    3 260
2018    3 138
2019    3 164 
2020    3 212 
2021    3 281
2022    3 324
2023    3 702

    
    Kirkollisveroprosentti on ilmoitettava Verohallinnolle marraskuun puoliväliin mennessä. 

    Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin. 

    Päätösehdotus:    (talouspäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2025 veroprosentiksi 1, 5 %, 

    Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ykv §  8/4.6.2024
    
    Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. 

    
    Päätösehdotus:    (Yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2025 veroprosentiksi 1,50 %, 

    Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirkollisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle (KL 12:2)

Ykv § 9/4.6.2024
LISÄTALOUSARVIO HOUTSKARIN SEURAKUNTAKOTI JA SIVURAKENNUS      LIITE
Ykn § 21/12.2.2024

Yhteinen kirkkovaltuusto on huhtikuussa 2023 päättänyt (20 §/12.4.2023) luovuttaa Houtskarin seurakuntakodin Houtskär kyrkliga folkhögskola rf:lle. Päätös sisältää ehdon, jonka mukaan luovutus raukeaa, jos luovutuskirja ei ole allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023.

Luovutuskirjaa ei ole allekirjoitettu annetussa määräajassa, vaan Houtskär kyrliga folkhögskola rf. on joulukuussa 2023 anonut vuoden lisäaikaa ja siten määräajan siirtämistä 31.12.2024.

Syksyllä 2023 talousarviota laadittaessa toimintavuodelle 2024 Houtskarin seurakuntakodin ja sivurakennuksen luovuttaminen oli ajankohtainen ja tämän takia käyttötalousarviossa ei ole varattu määrärahoja näille rakennuksille. Koska rakennus tulee olemaan käytössä aiempien vuosien tapaan, on lisätalousarvion kautta varattava määrärahoja Houtskarin seurakuntakodin toimintaan.
Seurakuntakodin ja sivurakennuksen käyttökustannukset olivat vuodelle 2023 yhteensä n. 44 500 €. Kaudelle 2020–2022 käyttökustannukset olivat keskimäärin n. 38 250 €/vuosi.

Käyttökustannukset vuodelle 2024 arvioidaan olevan 44 700 €. Vuokratulot arvioidaan olevan sivurakennuksen vuokra-asunnon osalta 7 000 € ja seurakuntakodin osalta 11 000 €.

(Liite: talousarvio 2024 – Houtskarin seurakuntakoti)

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä voi olla vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
    Yhteinen kirkkovaltuusto päättää anoa lisätalousarvio yhteiseltä kirkkovaltuustolta Houtskarin seurakuntakodin ja sivurakennuksen käyttöön yhteensä 26 700 €.

    Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

    Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

    Tiedoksi:    Taloustoimisto        
        Houtskär sockenförsamling
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ykv § 9/4.6.2024
    (Liite: talousarvio 2024 – Houtskarin seurakuntakoti)

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus: (yhteinen kirkkoneuvosto)
    Yhteinen kirkkovaltuusto päättää anoa lisätalousarvio yhteiseltä kirkkovaltuustolta Houtskarin seurakuntakodin ja sivurakennuksen käyttöön yhteensä 26 700 € toimintavuodelle 2024.

    Käsittely:    Bo Gyllenberg ja Petra Öhman ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
    
    Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin sekä todettiin että päätöksellä ei ole vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

    Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

    Tiedoksi:    Taloustoimisto ja Houtskär sockenförsamling
Ykv § 10/4.6.2024
HOUTSKARIN SEURAKUNTAKODIN LUOVUTUS
Ykn § 27/29.3.2023
Ykv § 20/12.4.2023
Ykn § 117/19.12.2023

    ----------------------------------------------------------------
Ykn § 27/29.3.2023
Houtskarin seurakuntakoti on lahjoittanut Houtskarin seurakunnalle Församlingskretsen Kyrkans Ungdom i Houtskär rf. vuonna 1966. Silloinen seurakuntakoti tuhoutui myöhemmin tulipalossa vuonna 1969, ja sen tilalle on sittemmin rakennettu alueen nykyiset rakennukset, seurakuntakoti sivurakennuksineen. Uusi seurakuntakoti on rakennettu samalle perustuksille, kun entinen rakennus. Rakennukset muodostavat kokonaisuuden ja ovat mm. liitetty samaan lämpöjärjestelmään. Rakennukset ovat otettu käyttöön vuonna 1970. 
Luovutushetkellä seurakuntakotia käytettiin seurakunnan oman toiminnan lisäksi myös Houtskär kyrkliga folkhögskolanin toimintaan. Lahjakirjassa lahjoittaja on myös esittänyt toivomuksen, että ”Houtskär kyrkliga folkhögskola saavat jatkossakin vuokrata seurakuntakotia toimintaansa varten ja, että vuokratulot rahastoidaan ja käytetään ensisijaisesti kiinteistön korjaukseen ja ylläpitoon sekä seurakunnan nuorisotoiminnalle.”
Seurakuntayhtymän vuonna 2022 hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa Houtskarin seurakuntakodin ja lisärakennuksen osalta on ehdotettu, että rakennuksista luovutaan ja korvaavat tilat löytyisivät jatkossa pappilasta. Tällainen muutos vaatisi jonkin verran investointeja pappilaan ja niitä on kiinteistöstrategiassa arvioitu noin 200 000 euroksi, sis. alv. 24 %.
    Seurakuntakodin ja lisärakennuksen käyttökustannukset vuonna 2022 olivat yhteensä noin 40 700 €. Kaudella 2019–2022 keskimääräiset vuosikulut olivat noin 39 000 €/vuosi. Kiinteistöstrategiassa seurakuntakodin ja lisärakennuksen korjausvelka on arvioitu olevan yhteensä noin 770 000 euroa, sis. alv. 24 %. Kiinteistöstrategiassa esitetty käyttöaste perustuu toimintavuoteen 2018 ja seurakuntakodin osalta käyttöaste oli tuolloin omassa toiminnassaan 2 % ja HKF:n toimintojen kanssa yhteensä 27 %. Käyttöaste perustuu määrään varattuja kalenteripäiviä/kalenterivuosi.
    On myös tehty laskelma rakennusten purkukustannuksista. Niiden kustannusarvio on noin 200 000 €, sis. alv. 24 %.
    Luovutuksesta lähtien Houtskär kyrkliga folkhögskola on ollut seurakuntakodin aktiivinen käyttäjä, varsinkin kesäkuukausina, jolloin he ovat vuokrannut seurakuntakotia ja lisärakennusta toimintaansa varten. HKF:n seurakuntakodin käyttö on ollut noin 100 päivää/kalenterivuosi. Kappeliseurakunnan oma käyttö on ollut keskimäärin 8 päivää/kalenterivuosi. Tämä perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun Katrina-varausjärjestelmän tietoihin. Seurakunnan oma toiminta seurakuntakodissa on aiemmin ollut laajempaa, mutta sen jälkeen, kun pappila ei enää ole toiminut kappalaisen asuntona, toiminta on siirtynyt pappilan tiloihin.
    Viime vuosina toiminta rakennuksissa on muodostunut pääosin HKF:n kurssi- ja leiritoiminnasta. Noin puolen toista vuoden ajan vuosina 2021–2022 seurakuntakoti toimi myös Träskin koulun väistötilana, koulun saneerauksen aikana. Kappeliseurakunnan oma toiminta rakennuksessa on ollut vähäistä ja muodostunut pääosin muutamasta suuremmasta vuosittain toistuvasta tilaisuudesta. Myös 1–2 suurempaa muistotilaisuutta on järjestetty seurakuntakodissa viime vuosina.
Koska luovutus koskee Houtskarin kappeliseurakunnan toimitiloja, heille on annettu kirkkolain mukainen mahdollisuus antaa asiassa lausuntonsa. Houtskarin kappelineuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 19.3.2023. Kappelineuvoston lausunto löytyy erillisenä liitteenä. Luovutuksen jälkeen kappeliseurakunnan toimitilat löytyisivät pappilasta. Mahdollisuus vuokrata seurakuntatalo tarvittaessa uudelta omistajalta luovutuksen jälkeen olisi myös mahdollista.
HKF hallinnoi lähialueen rakennuksia ja harjoittaa niissä kurssi- ja leiritoimintaa. Seurakuntatalo suurkeittiöllään ja ruokasaleineen on aina ollut olennainen osa tätä toimintaa, sillä vastaavia tiloja ei löytyy HKF:n omista tiloista. Luovutuksen toteutuessaan HKF aikoo kehittää toimintaansa ja myös korjata rakennukset. Luovutuksen kautta varmistuisi rakennusten hyvä huolto ja toisi myös mahdollisuuden alueen kehittymiseen.
HKF on toiminut seurakuntakodissa ja lisärakennuksessa monta vuotta ja tuntee rakennukset hyvin ja ovat myös tietoisia rakennusten kunnosta. Suuri korjaustarve sekä myös asbesti- ja haitta-aineiden määrä rakennuksissa on tiedossa. HKF:lle on myös annettu tiedoksi raportit rakennuksiin tehdyistä tutkimuksista.
    Rakennuksista on myös tehty arviointi valtuutetulla kiinteistövälittäjällä. Seurakuntakoti ja lisärakennus on arvioitu seuraavasti:

-    Seurakuntakoti ja kiinteistö 445–665–8–3, yhteensä 6 180 m2;     80 000 €
-    Sivurakennus ja n. 3000 m2:n määräalan kiinteistöstä 445–666–1–7:    80 000 €
-    n. 750 m2:n määräalan kiinteistöstä 445–666–1–7:        10 000 €
Arvioinnissa todetaan, että rakennuksilla ei ole välitöntä taloudellista arvoa, vaan arvo on itse maa-alueella. Alue, jolla rakennukset sijaitsevat, on ranta-aluetta.
Luovutus tapahtuisi korvauksetta. Oikeudellisia esteitä luovutukselle HKF:lle, ilman julkista myyntiä, ei tulisi olla, kun kohde on aikoina tullut seurakunnalle lahjana eikä sen hankintavaiheessa ole käytetty verovaroja. Vuonna 1966 tapahtuneen luovutuksen yhteydessä lahjoittaja on myös esittänyt toiveen, että HKF saisi mahdollisuuden jatkaa toimintaansa seurakuntakodissa.
Seurakuntakodin luovutuksella on myös vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutusselvityksen laadinnasta päätetään kirkkojärjestyksessä. Tätä varten pyydetään lausuntoa seurakuntien nimeämiltä asiamiehiltä.
Päätös kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja luovuttamisesta sekä vuokraamisesta pidemmäksi ajaksi kun 10 vuottaa tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin ja kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Näistä asioista säädetään kirkkolaissa.
(Liitteet: luovutusasiakirjan luonnos, ote kiinteistöstrategiasta, lahjakirja, asbestikartoitusraportti, kustannusarvio, piirustuksia, valokuvia, HKF yhdistysrekisteriote, arvioraportti, lapsivaikutusselvitys, Houtskarin kappelineuvoston lausunto)
Lapsivaikutusselvitys: Päätös vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja seurakuntien nimeämiltä asiamiehiltä pyydetty lausunto löytyy erillisenä liitteenä.
Päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Houtskarin seurakuntatalo ja sivurakennus luovutetaan Houtskär kyrkliga folkhögskolanille. Luovutukseen sisältyy myös kiinteistö 445–665–8–3 kokonaisuudessaan ja kolmesta palstasta koostuva lohkomaton määräala yhteensä n. 5 750 m2. Luovutukseen sisältyy myös rakennuksissa oleva seurakunnan irtaimisto. Luovutus tapahtuu korvauksetta.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan luovutusasiakirjan.

Käsittely:     Käsittelyn aikana kiinteistöpäällikkö esitti maa-alueeseen liittyvän vaihtoehtoisen ehdotuksen, jonka luovutuksen vastaanottaja on esittänyt neuvotteluissa. Tähän vaihtoehtoon sisältyisi palstan nro 2 laajennus ja lisämaa-alueet Näsbyvägenin vieressä seurakuntakeskuksen itäpuolella, palsta nro 4. Yhteinen kirkkoneuvosto yhtyi tähän uuteen päätösvaihtoehtoon, minkä jälkeen kiinteistöpäällikkö esitti uuden päätösehdotuksen.
Tämän pykälän käsittelyn aikana todettiin, että täytyy myös varata seurakuntanevostoille (suomalaiselle ja ruotsalaiselle) mahdollisuus antaa lausunto yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatalon luovuttamisesta.
Uusi päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Houtskarin seurakuntatalo ja sivurakennus luovutetaan Houtskär kyrkliga folkhögskolanille. Luovutukseen sisältyy myös kiinteistö 445–665–8–3 kokonaisuudessaan sekä neljästä palstasta koostuva lohkomaton määräala yhteensä n. 7 800 m2. Luovutukseen sisältyy myös rakennuksissa oleva seurakunnan irtaimisto. Luovutus tapahtuu korvauksetta.
Lisäksi varataan ruotsalaisen ja suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoille mahdollisuus antaa lausunto yhteiselle kirkkovaltuustolle Houtskarin seurakuntakodin luovuttamisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan luovutusasiakirja.
Päätös lähetetään tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:    Uusi päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Tiedoksi:    Houtskarin kappelineuvosto
    Houtskär kyrkliga folkhögskola
    Porvoon tuomiokapituli
    Kirkkohallitus
    Församlingsrådet
    Seurakuntaneuvosto
-----------------------------------------------------------------------
Ykv § 20/12.4.2023
(Liitteet:1. luovutusasiakirjan luonnos, 2.ote kiinteistöstrategiasta, 3.lahjakirja, 4.asbestikartoitusraportti, 5.kustannusarvio, 6.piirustuksia, 7.valokuvia, 8.HKF yhdistysrekisteriote, 9.arvioraportti, 10.lapsivaikutusselvitys, 11.Houtskarin kappelineuvoston lausunto)
Lapsivaikutusselvitys: Päätös vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja seurakuntien nimeämiltä asiamiehiltä pyydetty lausunto löytyy erillisenä liitteenä.
Päätösehdotus: (yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Houtskarin seurakuntatalo ja sivurakennus luovutetaan Houtskär kyrkliga folkhögskolanille. Luovutukseen sisältyy myös kiinteistö 445–665–8–3 kokonaisuudessaan sekä neljästä palstasta koostuva lohkomaton määräala yhteensä n. 7 800 m2. Luovutukseen sisältyy myös rakennuksissa oleva seurakunnan irtaimisto. Luovutus tapahtuu korvauksetta.
Lisäksi varataan ruotsalaisen ja suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoille mahdollisuus antaa lausunto yhteiselle kirkkovaltuustolle Houtskarin seurakuntakodin luovuttamisesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan luovutusasiakirja.
Päätös lähetetään tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Käsittely:    Bo Gyllenberg ja Petra Öhman ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Raimo Pärssinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Widar Nyberg ehdotus, että päätösehdotukseen lisätään, seuraava teksti sai kannatusta: Luovutus raukeaa, jos luovutusasiakirja ei ole allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023.
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: ”Luovutus raukeaa, jos luovutusasiakirja ei ole allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023”.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistusviranomaisella            kirkkohallituksella. (KL 24:4)

Tiedoksi:    Houtskarin kappelineuvosto
Houtskär kyrkliga folkhögskola
    Porvoon tuomiokapituli
    Kirkkohallitus
    Församlingsrådet + Seurakuntaneuvosto
------------------------------------------------------
Ykn § 117/19.12.2023
Houtskär kyrkliga folkhögskola rf. on anonut Houtskärin seurakuntakodin luovutuksen määräajan pidentämistä vuodella. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä §20/12.4.2023 määrätään, että luovutuskirja on allekirjoitettava viimeistään 31.12.2023. Määräajan pidentämisen syyksi yhdistys esittää meneillään olevat neuvottelut rakennusten peruskorjauksen rahoituksesta.
(Liitte: anomus 27.11.2023)
Lapsivaikutusselvitys: Määräajan pidentäminen ei katsota muuttavan luovutuksen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määräaikaa Houtskärin seurakuntakodin luovutukselle Houtskär kyrkliga folkhögskola rf:lle jatketaan 31.12.2024 asti. Muilta osin päätöksen §20/12.4.2023 ehdot säilyvät muuttumattomina.
Käsittely:    Bo Gyllenberg sekä Petra Öhman ilmoittivat olevansa estyneitä ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Molemmilla on yhteyksiä HKF:ään hallitukseen, jäsenenä ja varajäsenenä.
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)
Tiedoksi:    Houtskarin kappelineuvosto
Houtskär kyrkliga folkhögskola
Församlingsrådet + Seurakuntaneuvosto
------------------------------------------------------
Ykn § 50/6.5.2024
Luovutusasiakirjaan, joka alun perin tehtiin olettaen, että seurakuntakoti luovutetaan HKF:lle 31.12.2023 menneessä, tulee tehdä joitain muutoksia.
Nämä muutokset ovat (muutos/lisäys alleviivatulla tekstillä):
3. Verot ja maksut
Kiinteistöveron osalta sovitaan kuitenkin, että vuoden 2024 kiinteistöverosta vastaa luovuttaja ja vastaanottaja vastaa kiinteistöverosta vuodesta 2025.
14. Seurakunnan käyttö tulevaisuudessa
Luovutuksen jälkeen vastaanottaja sitoutuu antamaan seurakuntakoti seurakunnan käyttöön vastikkeetta 6 kertaa kalenterivuodessa niin kauan kuin rakennuksessa on tähän tarkoitukseen sopivia tiloja vuoden 2034 loppuun asti.
15. Vuokrasopimus
1.5.2016 alkaen voimassa oleva Houtskär kyrkliga folkhögskolanin ja Paraisten seurakuntayhtymän välinen vuokrasopimus Houtskärin seurakuntakodista päättyy allekirjoittaessaan tämä luovutusasiakirja. Osapuolet toteavat, ettei kummallakaan osapuolella ole vaatimuksia toiselle kohtaan vuokrasopimuksen johdosta.
(Liitte: luovutusasakirja v.22.4.2024)
Lapsivaikutusselvitys: Luovutusasiakirjan muutoksia ja lisäyksiä ei katsota muuttavan luovutuksen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätösehdotus: (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että luovutusasiakirjaan v. 22.4.2024 muutokset ja lisäykset hyväksytään. 

Käsittely:    Petra Öhman ja Bo Gyllenberg ilmoittivat esteellisyydestä

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Tiedoksi:    Houtskarin kappelineuvosto
    Houtskär kyrkliga folkhögskola
    Församlingsrådet
    Seurakuntaneuvosto
------------------------------------------------------
Ykn § 10/4.6.2024

Luovutusasiakirjaan, joka alun perin tehtiin olettaen, että seurakuntakoti luovutetaan HKF:lle 31.12.2023 menneessä, tulee tehdä joitain muutoksia.
Nämä muutokset ovat (muutos/lisäys alleviivatulla tekstillä):

3. Verot ja maksut
Kiinteistöveron osalta sovitaan kuitenkin, että vuoden 2024 kiinteistöverosta vastaa luovuttaja ja vastaanottaja vastaa kiinteistöverosta vuodesta 2025.
14. Seurakunnan käyttö tulevaisuudessa
Luovutuksen jälkeen vastaanottaja sitoutuu antamaan seurakuntakoti seurakunnan käyttöön vastikkeetta 6 kertaa kalenterivuodessa niin kauan kuin rakennuksessa on tähän tarkoitukseen sopivia tiloja vuoden 2034 loppuun asti.
15. Vuokrasopimus
1.5.2016 alkaen voimassa oleva Houtskär kyrkliga folkhögskolanin ja Paraisten seurakuntayhtymän välinen vuokrasopimus Houtskärin seurakuntakodista päättyy allekirjoittaessaan tämä luovutusasiakirja. Osapuolet toteavat, ettei kummallakaan osapuolella ole vaatimuksia toiselle kohtaan vuokrasopimuksen johdosta.
(Liitte: luovutusasakirja v.22.4.2024)
Lapsivaikutusselvitys: Luovutusasiakirjan muutoksia ja lisäyksiä ei katsota muuttavan luovutuksen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Päätösehdotus: (yhteinen kirkkoneuvosto)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että luovutusasiakirjaan v. 22.4.2024 muutokset ja lisäykset hyväksytään. 

Käsittely:    Bo Gyllenberg ja Petra Öhman ilmoittivat esteellisyydestä

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Houtskarin sockenförsamling+Houtskär kyrkliga folkhögskola+Församlingsrådet+Seurakuntaneuvosto 

Ykv § 11/4.6.2024
MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 445-573-1-20, LUNDENIUS
Ykn § 118/19.12.2023

                         
Kari Lundenius ja Kristiina Aaltonen vuokraa n. 5 000 m2:n määräalan kiinteistöstä 445–573–1–20 Backmanintiellä 42 Nauvossa. Vuokralaiset anovat vuokrasopimuksen jatkamista vaihtoehtoehtoisesti alueen lunastamista.

Voimassa oleva sopimus oli alun perin 25 vuodelle ja voimassa 1.9.1994-31.8.2019. Seurakuntayhtymän tekemiä vuokrasopimuksia kiinteistön 445–573–1–20 alueista on jatkettu kolme kertaa (2019, 2021 ja 2022) kiinteistöstrategiatyön laadinnan ja käynnissä olevan maa-alueiden arvioinnin takia. Tämänhetkinen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. 

Voimassa olevan maavuokrasopimuksen vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja oli vuodelle 2022 yhteensä 2 010,49 €. Alueesta on tammikuussa 2023 tehty arvio Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy:n toimesta ja alueen arvoksi on arvioitu 60 000 € - 80 000 €.  Mikä vastaa 3,35 % - 2,51 % vuosituoton.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 linjataan ettei maa-alueita myydä ”lukuun ottamatta pienempiä alueita, jotka sijaitsevat mahdollisen ostajan kiinteistön välittömässä läheisyydessä ja joiden arvioidaan olevan merkityksettömiä seurakuntien toiminnan kannalta tai jotka eivät vaikuta seurakuntayhtymän alueiden maankäytön toteuttamiseen.” Kiinteistöstrategiassa määritellään myös maavuokrauksen periaatteet. Vuokrattaessa sopimukset tehdään 30 vuodeksi kerrallaan, vaihtoehtoisesti sovelletaan periaatetta, että sopimusta jatketaan aikaisemman sopimuskauden pituutta vastaavalla ajanjaksolla. Arviointi on tehtävä ennen alueiden vuokraamista ja vuosivuokran tulee vastata n. 5 % vuokra-alueen markkina-arvosta.

Viitaten vuosien 2022–2026 kiinteistöstrategian vuokrausperiaatteisiin ja tehtyyn alueen arviointiin ehdotetaan alueen vuokraamista 30 vuoden ajaksi. Tehdyn arvioinnin perusteella noin 5 % vuosituoton vastaisi 3 000 € - 4 000 € vuosivuokran.

Kirkkolain mukaan seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta, luovutuksesta tai vuokrauksesta vähintään 10 vuodeksi. Jos myyntiä, vaihtoa, luovutusta tai vuokraamista ei tapahdu avoimella tarjouskilpailulla, on riippumattoman asiantuntijan arvioitava kohteen markkina-arvo tai markkinavuokrataso. Seurakunnassa päättää näissä asioissa 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Alistamismenettelyn tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen kautta on päättynyt uuden lain myötä.

(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

    Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Kari Lundenius ja Kristiina Aaltosen kanssa n. 5 000 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.1.2024-31.12.2053, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2024 on 2 800 € ja maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
    
    Käsittely:    Petra Öhman ja Bo Gyllenberg liittyivät kokoukseen uudelleen ennen tämän pykälän käsittelyä. Valtuutettu Heikki Inkari ehdotti, että maanvuokraa korotettaisiin vuosittain 0,5 % ja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan, mutta ehdotus ei saanut kannatusta.
    
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin    

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Tiedoksi:    Vuokralainen+Nauvon kappelineuvosto+Taloustoimisto
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ykv § 11/4.6.2024

(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (yhteinen kirkkoneuvosto)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Kari Lundenius ja Kristiina Aaltosen kanssa n. 5 000 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.1.2024-31.12.2053, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2024 on 2 800 € ja maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin    

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Vuokralainen+Nauvo sockenförsamling+Taloustoimisto 

Ykv § 12/4.6.2024
ANOMUS MAANVUOKRA-ALUEEN LUNASTAMISESTA KIINTEISTÖLLÄ 445-629-1-2
Ykn § 22/12.2.2024                 

Erkki Närhi vuokraa n. 3 120 m2:n alueen Paraisten seurakuntayhtymän omistamasta kiinteistöstä 445–629–1–2 Korppoossa. Voimassa oleva vuokrasopimus on ajalle 1.1.2011-31.8.2041. Vuosivuokra vuodelle 2023 oli 3 173,26 €. Vuokrasopimus on uusittu aiemmin ja alue on ollut Närhin käytössä noin 80 vuotta.
Närhi on anonut kyseisten vuokra-alueiden lunastusta ja tehnyt 38 000 €:n tarjouksen alueista.
Maekla Oy on tehnyt arvion maa-alueista tammikuussa 2023. Raportissa alueiden arvo on arvioitu n. 30 000 €:ksi, +- 10 %. Aiemmassa, Turunmaan kiinteistöt Oy:n vuonna 2007 tekemässä arvioinnissa, alueiden arvo on arvioitu 50 000 €:ksi. Tätä arvoa on käytetty, kun nykyinen maanvuokrasopimus solmittiin vuonna 2011. Vuosivuokra sopimuskauden alussa vastasi 5 % tästä arvosta.
Korppoon rantayleiskaavassa vuokra-alueet ovat osoitettu AT-alueiksi, kyläalue. Tontilla sijaitsevalla ja vuokralaisen omistamalla rakennuksella on suojatunnus SR-1, valtakunnallisesti tai seudullisesti arvokas rakennussuojelukohde.
Voimassa oleva vuokrasopimus sisältää mm. ehdot koskien vuokranantajan velvollisuutta lunastaa rakennukset sopimuksen päättyessä ja vuokralaisen oikeutta vuokrata alue uudelleen, jos vuokranantaja päättää jatkaa alueen vuokraamista.
Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 otetaan kantaa maa-alueiden vuokraamiseen ja myyntiin. Pääperiaate on, ettei maa-alueita myydä vaan ensisijaisesti niitä annetaan vuokralle. Kiinteistöstrategiassa myynnistä sanotaan, ettei maa-alueita myydä ”lukuun ottamatta pienempiä alueita, jotka sijaitsevat mahdollisen ostajan kiinteistön välittömässä läheisyydessä ja joiden arvioidaan olevan merkityksettömiä seurakuntien toiminnan kannalta tai jotka eivät vaikuta seurakuntayhtymän alueiden maankäytön toteuttamiseen.”
Seurakuntayhtymällä ei ole kiinteistöstrategiassaan erityistä suunnitelmaa kyseiselle alueelle. Lähialueella sijaitsee kuitenkin ns. pienvenesatama, jossa seurakuntayhtymä vuokraa vuosipaikkoja pienveneille. Vuokra-alueen suorassa yhteydessä sijaitse myös Paraisten kaupungille vuokrattu Likholmen, jota käytetään Korppoon yleisenä uimarantana.
Viitaten vuokrasopimuksessa esitettyihin ehtoihin, missä määritellään vuokranantajan velvollisuudesta lunastaa rakennukset mahdollisen sopimuksen irtisanomisen yhteydessä ja lähialueella sijaitseviin kiinteistöihin, jotka jakavat seurakuntayhtymän omistaman kiinteistön, alue, jossa Närhin päärakennus sijaitse voisi mahdollisesti myydä. 
Aiemmissa seurakuntayhtymän maanmyynneissä hintataso on ylittänyt jäljellä olevan maanvuokrasopimuksen arvon. Närhin tehdyn tarjouksen hintataso ei vastaa tätä.
Kirkkolain mukaan seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta, luovutuksesta tai vuokrauksesta vähintään 10 vuodeksi. Jos myyntiä, vaihtoa, luovutusta tai vuokraamista ei tapahdu avoimella tarjouskilpailulla, on riippumattoman asiantuntijan arvioitava kohteen markkina-arvo tai markkinavuokrataso. Seurakunnassa päättää näissä asioissa 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Alistamismenettelyn tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen kautta on päättynyt uuden lain myötä.
(Liitteet; maanvuokasopimus, hinta-arvio, tarjous, ote kiinteistöstrategiasta)

Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä voi olla vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:     (kiinteistöpäällikkö)
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1.    Erkki Närhille annetaan mahdollisuus lunastaa n. 3 120 m2:n lohkomaton määräalan kiinteistöstä 445-629-1-2 missä päärakennus sijaitsee.
2.    myyntihinta on 50 000 € koko n. 3 120 m2:n aluuesta.
3.    olla myymättä n. 330 m2:n suuruisen alueen missä saunarakennus sijaitsee. Tämän alueen osalta voimassa oleva maanvuokrasopimus jää mahdollisen lunatsamisen yhteydessä voimaan muuttumattomana.
4.    kustannukset kauppakirjan laadinnasta ja kauppavahvistajasta jaetaan tasaisesti myyjän ja ostajan välillä.
5.    ostaja vastaa kaikista lohkomistoimtukseeen liittyvistä kustannuksista.
6.    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Päätös:    Päätösehdotuksen kaikki kohdat 1–6 hyväksyttiin    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Tiedoksi:    Erkki Närhi+Taloustoimisto+Korpo sockenförsamling
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ykv § 12/4.6.2024
(Liitteet; maanvuokasopimus, hinta-arvio, tarjous, ote kiinteistöstrategiasta)
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä voi olla vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:     (yhteinen kirkkoneuvosto)
    Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1.    Erkki Närhille annetaan mahdollisuus lunastaa n. 3 120 m2:n lohkomaton määräalan kiinteistöstä 445-629-1-2 missä päärakennus sijaitsee.
2.    myyntihinta on 50 000 € koko n. 3 120 m2:n aluuesta.
3.    olla myymättä n. 330 m2:n suuruisen alueen missä saunarakennus sijaitsee. Tämän alueen osalta voimassa oleva maanvuokrasopimus jää mahdollisen lunatsamisen yhteydessä voimaan muuttumattomana.
4.    kustannukset kauppakirjan laadinnasta ja kauppavahvistajasta jaetaan tasaisesti myyjän ja ostajan välillä.
5.    ostaja vastaa kaikista lohkomistoimtukseeen liittyvistä kustannuksista.
6.    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Päätös:    Hyväksyttiin lisäyksellä, että ostajalla on neljä kuukautta aikaa tehdä kaupat sen jälkeen kuin päätös on saanut lainvoiman.    
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Erkki Närhi+Taloustoimisto+Korpo sockenförsamling


Ykv § 13/4.6.2024
MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 445-573-1-20, OLLILA     LIITE
Ykn § 119/19.12.2023

Olli-Pekka Ollila vuokraa n. 5 000 m2:n määräalan kiinteistöstä 445–573–1–20 Vallmontiellä 249 Nauvossa. Vuokralaiset anovat vuokrasopimuksen jatkamista vaihtoehtoehtoisesti alueen lunastamista.

Voimassa oleva sopimus oli alun perin 25 vuodelle ja voimassa 1.9.1994-31.8.2019. Seurakuntayhtymän tekemiä vuokrasopimuksia kiinteistön 445–573–1–20 alueista on jatkettu kolme kertaa (2019, 2021 ja 2022) kiinteistöstrategiatyön laadinnan ja käynnissä olevan maa-alueiden arvioinnin takia. Tämänhetkinen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. 

Voimassa olevan maavuokrasopimuksen vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja oli vuodelle 2022 yhteensä 2 010,49 €. Alueesta on tammikuussa 2023 tehty arvio Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy:n toimesta ja alueen arvoksi on arvioitu 60 000 € - 80 000 €.  Mikä vastaa 3,35 % - 2,51 % vuosituoton.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 linjataan ettei maa-alueita myydä ”lukuun ottamatta pienempiä alueita, jotka sijaitsevat mahdollisen ostajan kiinteistön välittömässä läheisyydessä ja joiden arvioidaan olevan merkityksettömiä seurakuntien toiminnan kannalta tai jotka eivät vaikuta seurakuntayhtymän alueiden maankäytön toteuttamiseen.” Kiinteistöstrategiassa määritellään myös maavuokrauksen periaatteet. Vuokrattaessa sopimukset tehdään 30 vuodeksi kerrallaan, vaihtoehtoisesti sovelletaan periaatetta, että sopimusta jatketaan aikaisemman sopimuskauden pituutta vastaavalla ajanjaksolla. Arviointi on tehtävä ennen alueiden vuokraamista ja vuosivuokran tulee vastata n. 5 % vuokra-alueen markkina-arvosta.

Viitaten vuosien 2022–2026 kiinteistöstrategian vuokrausperiaatteisiin ja tehtyyn alueen arviointiin ehdotetaan alueen vuokraamista 30 vuoden ajaksi. Tehdyn arvioinnin perusteella noin 5 % vuosituoton vastaisi 3 000 € - 4 000 € vuosivuokran.

Kirkkolain mukaan seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta, luovutuksesta tai vuokrauksesta vähintään 10 vuodeksi. Jos myyntiä, vaihtoa, luovutusta tai vuokraamista ei tapahdu avoimella tarjouskilpailulla, on riippumattoman asiantuntijan arvioitava kohteen markkina-arvo tai markkinavuokrataso. Seurakunnassa päättää näissä asioissa 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Alistamismenettelyn tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen kautta on päättynyt uuden lain myötä.

(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Olli-Pekka Ollilan kanssa n. 5 000 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.1.2024-31.12.2053, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2024 on 2 800 € ja maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Tiedoksi:    Vuokralainen+Nauvon kappelineuvosto+Taloustoimisto
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ykv § 13/4.6.2024
    
(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (yhteinen kirkkoneuvosto)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Olli-Pekka Ollilan kanssa n. 5 000 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.1.2024-31.12.2053, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2024 on 2 800 € ja maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
    
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Vuokralainen+nauvon sockenförsamling+TaloustoimistoYkv § 14/4.6.2024
MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 445-573-1-20, VIRTANEN   LIITE
Ykn § 8/17.1.2024

Veli-Matti Virtanen vuokraa n. 7 400 m2:n määräalan kiinteistöstä 445–573–1–20 Strandarsintiellä Nauvossa. Vuokralainen anoo vuokrasopimuksen jatkamista.

Voimassa oleva sopimus on 25 vuodelle ja voimassa 1.3.2003-28.2.2028. Seurakuntayhtymän tekemiä vuokrasopimuksia kiinteistön 445–573–1–20 alueista ei ole käsitelty aikaisemmin kiinteistöstrategian laadinnan ja käynnissä olevan maa-alueiden arvioinnin takia. 

Voimassa olevan maavuokrasopimuksen vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja oli vuodelle 2023 yhteensä 3 025,38 €. Alueesta on tammikuussa 2023 tehty arvio Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy:n toimesta ja alueen arvoksi on arvioitu 90 000 € - 110 000 €.  Mikä vastaa 3,36 % - 2,75 % vuosituottoa.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 linjataan ettei maa-alueita myydä ”lukuun ottamatta pienempiä alueita, jotka sijaitsevat mahdollisen ostajan kiinteistön välittömässä läheisyydessä ja joiden arvioidaan olevan merkityksettömiä seurakuntien toiminnan kannalta tai jotka eivät vaikuta seurakuntayhtymän alueiden maankäytön toteuttamiseen.” Kiinteistöstrategiassa määritellään myös maavuokrauksen periaatteet. Vuokrattaessa sopimukset tehdään 30 vuodeksi kerrallaan, vaihtoehtoisesti sovelletaan periaatetta, että sopimusta jatketaan aikaisemman sopimuskauden pituutta vastaavalla ajanjaksolla. Arviointi on tehtävä ennen alueiden vuokraamista ja vuosivuokran tulee vastata n. 5 % vuokra-alueen markkina-arvosta.

Viitaten vuosien 2022–2026 kiinteistöstrategian vuokrausperiaatteisiin ja tehtyyn alueen arviointiin ehdotetaan alueen vuokraamista 30 vuoden ajaksi. Tehdyn arvioinnin perusteella noin 5 % vuosituotosta vastaisi 4 500 € - 5 500 €:n vuosivuokraa. Samalla alueella sijaitsevien vuokrasopimusten jatkamisia joulukuussa 2023 on tehty vuosituotto tasolle 4 %. Virtasen vuokra-alueen viereisen vuokra-alueen maanvuokra vuodelle 2023 oli 4 447,92 euroa.

Voimassa oleva sopimus on sidottu elinkustannusindeksiin. Sopimuksen ensimmäisen 20 vuoden aikana vuotuinen indeksikorjaus on ollut keskimäärin 1,85 %. Tulevaa kehitystä ei voida ennustaa, mutta jos oletetaan, että indeksikorjaus pysyy samalla tasolla, vuosivuokra olisi arvioituna sopimuksen päättyessä vuonna 2028 noin 3 300 euroa.

Kirkkolain mukaan seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta, luovutuksesta tai vuokrauksesta vähintään 10 vuodeksi. Jos myyntiä, vaihtoa, luovutusta tai vuokraamista ei tapahdu avoimella tarjouskilpailulla, on riippumattoman asiantuntijan arvioitava kohteen markkina-arvo tai markkinavuokrataso. Seurakunnassa päättää näissä asioissa 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Alistamismenettelyn tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen kautta on päättynyt uuden lain myötä.

(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet, arvio)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (kiinteistöpäällikkö)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Veli-Matti Virtasen kanssa n. 7 400 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.3.2028-28.2.2058, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2028 on 4 000,00 €. Maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkastetaan vuosittain.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
    

Päätös:    Päätösehdotuksen kaikki kohdat 1–4 hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Tiedoksi:    Vuokralainen+Nauvon kappelineuvosto+taloustoimisto
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ykv § 14/4.6.2024
    
(Liite: voimassa oleva maanvuokrasopimus, vuokrausperiaatteet, arvio)
    
Lapsivaikutusselvitys: Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:    (yhteinen kirkkoneuvosto)    
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1)    tehdään maanvuokrasopimus Veli-Matti Virtasen kanssa n. 7 400 m2:n määräalasta kiinteistöstä 445–573–1–20 ajalle 1.3.2028-28.2.2058, yhteensä 30 vuotta.
2)    maanvuokra vuodelle 2028 on 4 000,00 €. Maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkastetaan vuosittain.
3)    muut ehdot voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.
4)    yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan yhdessä allekirjoittamaan vuokrasopimus, kun yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
    
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta (KL 12:2)

Tiedoksi:    Vuokralainen+Nauvon sockenförsamling+Taloustoimisto

VALITUSOSOITUS

Paraisten seurakuntayhtymä

Kirkkovaltuusto / Yhteinen kirkkovaltuusto

4.6.2024 §§ 1–16

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 1-5, 15–16

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
 1. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 1. HANKINTAOIKAISU

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:

Käyntiosoite:

Postiosoite:

Sähköposti:

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

 • oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 1. VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

• Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:                      Radanrakentajantie 5, Helsinki

Postiosoite:                        Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti                         helsinki@hao.oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 6–8

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 9-14

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite:                      Lukiokuja 2, Porvoo

Postiosoite:                        PL 30, 06101 Porvoo

Sähköposti                         borga.domkapitel@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 1. Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimuksen perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.